Ubytovací řád Květinová Křelov

 1. Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 2. Po zapsání do ubytovací knihy uhradí host cenu za ubytování dle platného ceníku. Platba se provádí v hotovosti.
 3. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den a hodinu, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.  Ukončení pobytu do 10 hod, nástup od 14 hod, popř. dle dohody.
 4. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích.
 5. Host je povinen hlásit zjištěné škody a závady neprodleně provozovateli.
 6. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje, hlavních dveří, vstupní branky, popř. pro parkoviště aut. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit proti jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou  ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.
 7. Host  využívá pouze prostory určené k ubytování, musí dodržovat pořádek a čistotu v pokojích, seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej  - bez průtahu oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování. 
 8. Před ukončením pobytu musí host uvést pokoj i kuchyň do původního stavu a předat svěřené klíče k ubytování zodpovědné osobě, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 9. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 10. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je v pokojích i jeho částech (chodba) režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
 11. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Po dohodě lze parkovat i v uzavřeném prostoru objektu.
 12. V případě delšího pobytu jsou po 1 týdnu měněny ručníky a úklid se provádí na vyžádání. Základní úklidové pomůcky jsou součástí ubytování. Během týdenního pobytu se úklid v pokojích neprovádí.
 13. Ubytování s domácími zvířaty je možné po dohodě.
 14. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto řádu. V případě že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.
 15. V celém apartmánu i jeho přilehlých místnostech (chodba) je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a používání otevřeného ohně!
 16. Podle zákona o EET prodávající musí hostovi vystavit účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Vpřípadě tech problémů, prosím o adresu e-mailu pro zaslání účtenky nebo adresy kam má být účtenka zaslána.